Frequently Asked Questions

ทีมงานและความพร้อม ของคลินิกสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ ปวด ชา หรือ อ่อนแรง ในระบบ ข้อ กระดูกและ กล้ามเนื้อใด้ ทุกประเภท เช่นเดียวกับ ในโรงพยาบาลทั่วไป

สำหรับผู้ป่วยปวดคอ ปวดหลังเรื้อรัง คลินิกยังสามารถ ให้การรักษาฟื้นฟูตามแบบ ของ DBC  ที่มีวิธีการ และ ผลการรักษาแตกต่างจากการรักษาแบบทั่วๆไปอีกด้วย

ก่อนการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการประเมินอย่างละเอียด โดยแพทย์ และนักกายภาพบำบัด ด้วยแบบสอบถาม และ การวัดการเคลื่อนใหว ตลอดจนการวัดการทำงานของกล้ามเนื้อสันหลัง ตามมาตรฐานของ DBC

แพทย์จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ให้คำแนะนำผู้ป่วยถึงสภาพ และ สมรรถภาพการเคลื่อนใหวกระดูกสันหลังของผู้ป่วย กับแนะนำว่าผู้ป่วยมีอาการเหมาะสมจะรับการรักษาดัวยวิธีการแบบ ดีบีซี หรือไม่ และ จะต้องใช้เวลาในการรักษานานเท่าไร

จากนั้นจึงเริ่มโปรแรมการรักษาที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพเฉพาะตัวของผู้ป่วยรายนั้นๆ ต่อเนื่องไปจนครบตามโปรแกรม

ผู้ป่วยจะต้องมารับการรักษาที่คลินิก สัปดาห์ละ สองครั้ง ครั้งละ หนึ่งชั่วโมง ต่อเนื่องตามแผนการรักษา

การรักษาแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษ เพื่อฝึกกำลัง และ การควบคุมการเคลื่อนใหวกระดูกสันหลัง สลับกับการยืดเหยียดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังส่วนที่ทำการฝึกแล้ว ภายใต้การดูแลและให้กำลังใจ อย่างใกล้ชิดโดยนักกายภาพบำบัด และ แพทย์

งานวิจัย และ สถิติการรักษาของ คลินิกต่างๆ ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ในกว่า 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ป่วยมากกว่า 80% มีอาการปวดลดลง มีความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น อย่างมีนัยสำคัญหลังเข้ารับการรักษา

เทคนิคการรักษาแบบ Active Rehabiliation หมายความว่าผู้ป่วยต้องออกกำลังกายด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงอดทนของส่วนกระดูกสันหลังให้กลับฟื้นฟูขึ้นเหมือนเดิมให้ใด้ เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ และ การวางโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่ได้ประเมินมาอย่างละเอียดแล้ว จะเป็นส่วนช่วยให้ใด้ผลการฝึก อย่างรวดเร็วและ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บให้น้อยที่สุด